Αύγουστος με τα σύκα

Δίχως σχόλια

ένα απόσπασμα από κάποιο ευαγγέλιο των χριστιανών:

Πρωΐας δὲ ἐπανάγων (ο Ιησούς) εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε· καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.   καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ;   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται·   αὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε. 

Και το πρωί, επιστρέφοντας (ο Ιησούς) στην πόλη, πείνασε.   Και όταν είδε μια συκιά στο δρόμο, ήρθε κοντά της, αλλά τίποτα δε βρήκε σ’ αυτήν παρά φύλλα μόνο, και της λέει: «Ποτέ πια από εσένα καρπός να μη γίνει στον αιώνα». Και ξεράθηκε αμέσως η συκιά.   Και όταν το είδαν οι μαθητές, θαύμασαν λέγοντας: «Πώς αμέσως ξεράθηκε η συκιά;»   Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και τους είπε: «Αλήθεια σας λέω, αν έχετε πίστη και δεν αμφιβάλετε, όχι μόνο το θαύμα της συκιάς θα κάνετε, αλλά και αν στο όρος ετούτο πείτε: “Σήκω και πέσε στη θάλασσα”, θα γίνει.  Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή πιστεύοντας, θα τα λάβετε».

Be Sociable, Share!

One thought on “Αύγουστος με τα σύκα

  1. Κάθε δημιούργημα φέρει την υπογραφή του δημιουργού του.Καλώς η κακώς. Έτσι και η κακία του ανθρώπου προς το δένδρο- που είχε την αναίδεια να μην καλύψει την ανάγκη της πείνας του-πέρασε στο ”δημιούργημάτου” το Θεό.
    Δυστυχώς,μετά τόσες χιλιάδες χρόνια παρουσίας του ανθρώπου επί της γης ,η πορεία του ,δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας για το είδος του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>